Roodu aiandusühistu territooriumil põhjavee tõusust põhjustatud keskkonnaohtlikkuse hindamise ning leevendusmeetmete väljatöötamise aruanne

 

Lisa 1 Laborianalüüside tulemused

Lisa 2 Laborianalüüside tulemuste originaalaktid

Lisa 3 Kaevude inventuuri andmed

Lisa 4 Rajatud puuraukude kirjeldused

Lisa 5 Vanad analüüsid

Lisa 6 Roodu aiandusühistu territooriumi liigniiskuse vähendamise eelprojekt. Seletuskiri

Lisa 7 Roodu aiandusühistu territooriumi liigniiskuse vähendamise eelprojekt. Joonis 1

                                                               

 

Terviseamet teostab vastavalt rahvatervise seaduse § 131 lg 1 p 1 ja p 3 ning § 15 lg 1 ning veeseaduse (edaspidi VeeS) § 394 lg 3 riiklikku järelevalvet Lüganuse valla joogivee valdkonnas
ning kogub ja töötleb andmeid joogivee kvaliteedinõuetele vastavuse kohta.

Terviseameti kodulehel (http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi.html) on täiendavat informatsiooni ja infomaterjale joogivee kohta.

Joogivee analüüside tulemustega saate tutvuda ameti kodulehel (http://vtiav.sm.ee/), kus terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.

 

Lüganuse Vallavolikogu 22.12.2016 määrus nr 92 "Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028"

Lisa 1 Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028

Lisa 2 Puurkaevudest võetud põhjavee ja ühisveevärgist võetud joogivee proovide analüüsid

Lisa 3 Reo- ja heitvee proovide tulemused

Lisa 4 Joonis 1 Püssi linna ÜVK üldskeem

Lisa 5 Joonis 1a Püssi linna sadeveekanalisatsiooni üldskeem

Lisa 6 Joonis 2 Lüganuse aleviku ÜVK üldskeem

Lisa 7 Joonis 3 Purtse küla ÜVK üldskeem

Lisa 8 Joonis 4 Varja küla ÜVK üldskeem

Lisa 9 Joonis 5 Savala ja Uniküla külade ÜVK üldskeem

Lisa 10 Joonis  6 Maidla küla ÜVK üldskeem

Lisa 11 Joonis 7 Soonurme küla ÜVK üldskeem

 

 

Järve Biopuhastus OÜ veehinnad alates 01.01.2017

Vastavalt Lüganuse Vallavolikogu 26.10.2016 otsusele nr 360 on alates 01.11.2016 vee-ettevõtjaks Lüganuse valla Maidla tegevuspiirkonnas OÜ Järve Biopuhastus.

Järve Biopuhastus OÜ teade

Seoses eeltooduga teatab OÜ Järve Biopuhastus, et alates 01.01.2017 hakkavad Lüganuse valla Maidla tegevuspiirkonnas veevarustusteenuse, reovee ära juhtimise ja puhastamise teenusele kehtima alljärgnevad Konkurentsiametiga kooskõlastatud hinnad:
 

Teenuse nimetus                                      

Hind €/m3

Tasu võetud vee eest  

1,289

Reovee ärajuhtimine ja puhastamine     

0,743


Hindadele lisandub käibemaks
Kuni 01.01.2017 kehtivad Maidla tegevuspiirkonnas Lüganuse vallas eelnevalt kehtestatud hinnad

Avariide korral ühisveevärgi – ja kanalisatsioonirajatistel palume helistada OÜ Järve Biopuhastus kõnekeskuse numbril+372 33 44 004

Kõnekeskus võtab vastu kõnesid ööpäevaringselt ja kõik kõned salvestatakse.

Pretensioonid vee- või teenuse kvaliteedi osas palume edastada aadressil: avaldus@idavesi.eeJooksev info veevarustuse häirete jms kohta on kättesaadav  ettevõtte koduleheküljel: www.idavesi.ee

Info arvelduste kohta kliendihaldurit telefonidel: 33 64 685; 56 924 176

 

OÜ Järve Biopuhastus ootab oma kliente aadressil Vabaduse pst 13, Kiviõlis (endine Eesti Posti asukoht) E-R kella 8:00- 17:00-ni.

Klienditeeninduses vastatakse kõikidele Teie vee- ja kanaliteenuse tarbimist puudutavatele küsimustele, võetakse vastu avaldusi ja dokumente lepingute sõlmimiseks, uuteks liitumisteks ning samuti on kohapeal võimalik tasuda vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimise eest.

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse arveid saab tasuda ka pankades OÜ Järve Biopuhastus pangaarvele:
SEB Pank 10220078645018
Swedbank 221039245644
Nordea pank 17003267529

 

http://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18326

Lüganuse valla ühisveevärgi joogivee kvaliteedi info

Püssi Linnavolikogu 25.04.2007.a  määrusega nr 20 ja Püssi Linnavolikogu 31.05.2007 määrusega nr 21, on määratud Püssi linna haldusterritooriumil vee-ettevõtjaks  Järve Biopuhastus OÜ järgnevalt:

1.Viru- Kooli- Energeetika- Kalevi- Metsa- Kivitee tn. kanalisatsiooni teeninduspiirkonnas

2. Viru- Kooli- Kalevi- Hõbepaju- Metsa tn ühisveevärgi tegevuspiirkonnas

3. Männiku tänava ühisveevärgi teeninduspiirkonnas

Lüganuse Vallavolikogu 26.05.2014 otsusega nr 77 on Lüganuse tegevuspiirkonnas vee-ettevõtjaks Järve Biopuhastus OÜ.

Järve Biopuhastus OÜ kontaktid      

Järve Biopuhastus OÜ veehinnad alates 01.01.2016

 

Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri 

Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri     

Ojamaa kaevevälja 2015. aasta põhjaveeseire aruanne