Lüganuse valla, Maidla valla  ja Püssi linna ühinemise teel moodustus 27.10.2013 uus omavalitsusüksus - Lüganuse vald.

Lüganuse valla põhimäärus

Lüganuse ja Maidla valla ning Püssi linna ühisreformi ettevalmistaval nõupidamisel jõuti tõdemuseni, et reformi eesmärk ei ole mitte olemasolevate jooksvate probleemide lahendamine, vaid arengustrateegia määratlemine järgnevaks 10. aastaks. Selleks on mõistlik täna hajutatud strateegiliste funktsioonide, võimekuste ja ressursside keskendamine ühte piirkondlikku punkti.

Lüganuse vald on hea arengupotentsiaaliga, meil on piisavalt töökohti pakkuvad suurettevõtted Repo Vabrikud, Skano Group ning Eesti Energia Kaevandused, tugevad põllumajandustootjad, kasvava metsa ressurss puidutööstuse arendamiseks, mererannad, Purtse jõgi ning kultuuri ja looduspärand nii turismisektori arenguks kui ka elamualade rajamiseks, Aidu omanäolise veespordikeskuse arendamine, piirkonda läbib Eestis olulisem tee – Tallinn-Narva mnt ning Tallinn-Peterburi raudtee. 

Oluline on teadvustada, et ühiselt suudame ette võtta investeeringuid, mis reaalselt muudavad piirkonna elu paremaks. Näiteks kolme omavalitsuse ühisprojektina tehtud Püssi-Maidla tee rekonstrueerimise tulemuseks on ilmselt kõige paremas seisukorras teelõik, mis kuulub omavalitsustele.

Suurte ideede elluviimiseks on lisaks rahale vajalik ka haldussuutlikkuse tõus, et võime suuri projekte ette valmistada ja läbi viia. Kuid kindlasti ei ole mitte vähemtähtis rahaliste vahendite olemasolu. Tänaseid prognoose arvestades on reaalne, et 10 aasta jooksul suureneb ühise omavalitsuse eelarve maht tänaselt ca 3 miljonilt eurolt 5-6 miljoni euroni, mis annab suutlikkuse ka suuremate projektide elluviimiseks.

Vältimaks vaidlusi ühisreformi lõpus, otsustati 24.10.2012. a toimunud nõupidamisel läbi arutada ja jõuda ühiste seisukohtadeni tulevase omavalitsuse nime, halduskeskuse asukoha ja võimaliku struktuuri osas.

Vältimaks keskusest kaugemale jäävate külade nö "ääremaastumist" peab transpordiühendus valla keskusesse olema tagatud igast valla otsast.

Lisaks ühistranspordile on väga oluline ka teede olukord ning võimalik koostöö kolmanda sektoriga erinevate teenuste pakkumisel. Kindlasti peab suurenema külavanemate roll ja nende kaasatus erinevatesse otsustusprotsessidesse.

Vallavalitsuse kooseisu kuuluvad vallavanem, kaks abivallavanemat  ja kaks valitsuse liiget. Moodustati valdkonnapõhised osakonnad: haridus-, kultuuri-, sotsiaal-, majandus- ja finantsosakond.

Suurem omavalitsus võimaldab ametnikel spetsialiseeruda, sest näiteks hetkel puuduvad mitmes omavalitsuses haridus-, lastekaitse-, keskkonna ja/või arendusspetsialist. Ametnike parema ettevalmistuse tagamiseks  on võimalik koostada igaühele eraldi koolitusprogramm.

Oluline on leida optimaalne mudel olemasoleva kultuuritegevuse jätkuks ning arenguks. Piirkonnas toimuvad traditsioonilised ja identiteeti kujundavad kultuuriüritused peavad kindlasti alles jääma.

Ühinemise peaeesmärgiks seati, et aastal 2022 on ühisomavalitsus suureneva elanikkonna, kvaliteetsete avalike teenuste ning mitmekülgseid kultuuri ja vaba aja veetmise võimalusi pakkuv piirkond.

 Ühinemisleping

Lisa 1 Seletuskiri Lüganuse valla, Maidla valla ja Püssi linna haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse ja põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta

Lisa 2 Üheneva valla kaart

Lisa 3 Lüganuse valla, Maidla valla ja Püssi linna haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute tegemise põhjendus ja eelarve ning prioriteetsete investeeringute loetelu

Lisa 4 Lüganuse valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2011

Lisa 5 Maidla valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2011

Lisa 6 Püssi linna auditeeritud majandusaasta aruanne 2011