Eesti Vabariigi haridusseaduses on öeldud, et alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetab ja täiendab lasteaed.

 

Püssi lasteaed Marjake põhiülesanne – lapse ealisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:

1.  luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on  sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;

2.  hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

 

Õppeaasta

 Lasteaia õppeaasta algab 1.septembril ja kestab 31.augustini. Aktiivne õppeperiood toimub  1. septembrist 31. maini. Juunis, juulis ja augustis toimub  õpitu kordamine ja kinnistamine ning põhirõhk on mängulisel õuetegevusel.

 

Õppekava

Õppekava ülesandeks on süstematiseerida õppekasvatustegevuse sisu, määratleda lähimad ja kaugemad eesmärgid ning nende realiseerimise viisid ja meetodid. Õppekava peab tagamaa lapse arengu, mille lõpptulemuseks on koolivalmidus.

Püssi lasteaed Marjake õppe-ja kasvatuskorralduse aluseks on Püssi lasteaed Marjakese õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse 29.mai 2008 a. määrusega nr 87 kinnitatud riiklikule õppekavale.

Lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab lasteaia direktor.

Lasteaias Marjake toimub õppe-ja kasvatustegevus eesti ja vene keeles.

 

Õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärgid

1. Laps saab positiivse õppimise kogemuse ning kogeb rahulolu ja eduelamust lõpule viidud tegevustest ja saavutustest.

2. Laps tunneb isiklikku vastutust oma tegude eest ja käitub vastutustundlikult, oskab lahendada probleeme, konflikte ja saavutab enesekontrolli.

3. Laps on aktiivne suhtleja eakaaslaste ja täiskasvanutega, suudab väljendada oma mõtteid, tundeid, arvamusi, teadmisi, oskab kuulata ning arvestada teiste seisukohti, mõtteid.

4. Laps tuleb toime, vastavalt oma vanusele ja arengutasemele, igapäevaelu toimingute ja eneseteenindamisega.

 

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted

1. Õppe- ja kasvatustegevusi viivad läbi rühmaõpetajad ja neid abistavad õpetajaabid. Täiendavalt tegelevad lastega muusikaõpetaja ja tervishoiutöötaja.

2. Tähelepanu pööratakse nii õpetamisele kui õppimisele st. olulised on nii õpetamise protsess kui õpitulemus.

3. Õpetamise protsess toimub läbi mängu ja mängulise tegevuse.

4. Õpetamine toimub ka läbi liikumise ja liikumismängude.

 

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise põhimõtted

1. Lapse individuaalsuse ja tema arengu potensiaali arvestamine.

2. Lapse tervise hoidmine ja tugevdamine ning liikumisvajaduse rahuldamine.

3. Lapse loovuse toetamine.

4. Mängu kaudu õppimine.

5. Kodu ja lasteasutuse koostöö.

6. Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.