8.05.15

Valminud on Ida-Viru maakonnaplaneeringu planeerimisettepanek, mis esitatakse juunis kooskõlastamiseks ministeeriumile, ametkondadele, naabermaavalitsustele ja kohalikele omavalitsustele vastavalt Planeerimisseaduse § 17.

Planeeringu avalik arutelu toimbub Ida-Viru Maavalitsuse III kkorruse saalis 21. mail kell 11.00.

Planeeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KHS), mille aruanne on valmimas. Planeeringu materjalidega ja KSH aruande eelnõuga on võimalik tutvuda alates 14.05.2015 Ida-Viru Maavalitsuse kodulehe aadressil http://ida-viru.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering