19.03.15


 1. Üldsätted
 • Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
 • Lapsevanema ja lasteaia vahel sõlmitakse kohakasutuse leping, mis sätestab poolte õigused ja kohustused.
 • Marjakese Lasteaed on avatud 7:00 – 18:00.
 • Lasteaed on suletud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Uusaastale (01.01.), Eesti Vabariigi aastapäevale (24.02), võidupühale (23.06) ja jõululaupäevale (24.12) vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra, seega lasteaed on siis avatud 7:00 – 15:00.
 • Lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekavaga vastavuses olev lasteaia õppekava, mille põhjal on koostatud õppeaasta tegevuskava ning rühmade tegevuskavad.
 • Info vahetamine: lasteaial on oma mobiiltelefon, koduleht aadressil: www.lyganuse.ee. ja igal rühmal infostendid.
 • Kodukord avalikustatakse ka lasteaia kodulehel ja on kättesaadav ka paberkandjal lasteaias.
 1. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine, lapse puudumine
 • Lapse esmakordselt lasteaeda toomisel vajab laps aega harjumiseks lastekollektiiviga, mis lapse individuaalsust arvestades on soovitavalt 1-2 nädalat. Kohanemisperioodil ei ole vanemal soovitav viibida rühmas koos lapsega.
 • Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia ära lapsevanemale sobival ajal lasteaia päevakava jälgides ja arvestades.
 • Lapsevanem garanteerib lapse osalemise õppe-ja kasvatustöös tuues lapse lasteaeda hiljemalt planeeritud õppetegevuste alguseks kell 9:00. Hilisemast tulekust palume teavitada kindlasti rühma õpetajat enne õppetegevuste algust.
 • Toidupäevade rahalise arvestuse täpseks arvestamiseks tuleb lapse haigestumise korral puuduma jäämisest teatada õigeaegselt, s.o. hiljemalt kella 8:30-ks ja muul põhjusel puuduma jäämisel ja lasteaeda tulemisel teatada eelmisel päeval rühma õpetajale või helistada lasteaia lauatelefonile või mobiiltelefonile.
 • Lasteaiaealine laps tuleb lasteaeda ja lahkub sealt ainult koos täiskasvanud saatjaga. Rühma töötajal võib lapse üle anda vanemate poolt eelnevalt tutvustatud või volitatud täiskasvanud isikule (sellekohane avaldus volitamise kohta lasteaia direktorile). Kui lapsele tuleb erandkorras järgi täiskasvanu, kes ei ole lapse pereliige, palume  sellest informeerida kindlasti rühma õpetajat. Alkoholi – või narkojoobes isikutele last üle anda ei ole lubatud.  Lasteaiast lapsega mitte lahkuda ilma rühma õpetajaga kontakti võtmata!
 • Lapsevanem tuleb lapsele lasteaeda järgi piisava ajavaruga ( 15 min.), et õpetaja saaks rühma sulgeda kell 18:00. Erandolukorras hilinemisest palume rühma õpetajat teavitada.
 • Lapsevanem ja laps sisenevad ja väljuvad lasteaiast oma rühma välisukse kaudu.
 • Laste turvalisuse tagamiseks õuealal on lapsevanem kohustatud lasteaia jalgväravad sulgema.
 • Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, v.a. lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele.
 • Erandolukorras lapse järelvalveta lahkumisel lasteaia territooriumilt teavitab rühma õpetaja kohe juhtkonda, lapsevanemat ja politseid.
 • Lapse kapis ei ole lubatud hoida toiduaineid, sh ka maiustusi, ravimeid, teravaid ja ohtlikke esemeid (käärid, nuga, kruvikeeraja, tuletikud jne.)
 • Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
 • Ootamatute erandolukordade puhul, kui vanem ei jõua lasteaia sulgemise ajaks lapsele järele, ootab õpetaja lapsevanemat 1 tund pärast lasteaia sulgemist, samal ajal püüab ta telefoni teel vanemaga ühendust võtta. Kui õpetaja vanemaga ühendust ei saa ning lapsevanem ei ole lapsele järele tulnud, teavitab õpetaja juhtkonda, juhtkond teavitab sotsiaaltöötajat või  politseid ja siis antakse laps edasiseks tegutsemiseks üle sotsiaaltöötajale või politseile.
 1. Riietus ja hügieenitarbed
 • Laps vajab vastavalt ilmale ja toatemperatuurile sobivaid riideid kogu päevaks. Jalanõudest on eelistatud heleda, libisemiskindla tallaga sisejalanõud.
 • Päevakavas on ette nähtud igapäevane õuesviibimine. Laps peab olema riietatud vastavalt ilmastiku tingimustele. Õues käimiseks on vajalik kindlustada lapsed vahetusriietuse- ja jalanõudega vajadusel ka vahetus aluspesuga. Õueriideid on võimalus hoida ja kuivatada riietuskuivatusruumis. Suveperioodil on päikesekaitseks vajalik õhuke müts või rätik.
 • Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame neile kirjutada lapse nime.
 • Iga laps omab isiklikku riietekappi, riiete puhtuse ja korrasoleku eest kannab hoolt lapsevanem.
 • Liikumistegevustes osalemiseks vajab laps spordiriideid ( T-särk, lühikesed püksid). Saalis võimleb laps paljajalu või võimlemissussidega, õues on tarvilikud spordijalanõud. Korrastage lapse võimlemisriided iga nädala lõpus.
 • Lõunaseks puhketunniks vajab laps magamisriideid- lapsevanema valikul, arvestades lapse harjumusi ja toatemperatuuri.
 • Hügieenitarvetest palume lasteaeda kaasa tuua kamm, vajadusel juukseklambrid või patsikummid, pabertaskurätikud.

 

 1. Toitlustamine
 • Lasteaias on 3 toidukorda. Lapsed söövad rühmas.
 • Teavitage õpetajat lapse toitumisharjumustest ja allergiatest toidu suhtes.
 • Lapsevanemal on võimalus tutvuda laste nädalamenüüga rühma infostendil ja kodulehel
 • Ärge andke lapsele lasteaeda kaasa maiustusi või toitu, kui see ei ole seotud lasteaia üritustega.

 

 1. Peod, üritused, õppekäigud
 • Lapsevanem on igal lapse rühmapeol ja üritusel oodatud osaleja.
 • Peol on lapsel seljas pidulikud riided.
 • Toimuvate pidude ja ürituste kohta saab lapsevanem infot rühma infostendilt, rühma õpetajatelt.
 • Lapse sünnipäevade tähistamise korraldus lepitakse kokku rühma koosolekutel.
 • Lapsevanemate soovidele tuginedes korraldab lasteaed huviringide tegevuse lasteaia lahtioleku ajal. Infot ringide toimumise ja ringidesse registreerumise koht saab lapsevanem rühma õpetajalt ja lasteaia kodulehelt.
 • Laste lahkumisest lasteaia territooriumilt (õppekäigud, teatrikülastused jne) teavitab rühma õpetaja lapsevanemaid eelnevalt infostendil oleva infoga. Iga 8 lapse kohta peab olema tagatud vähemalt 1 täiskasvanud saatja. Lapsed ja õpetajad kannavad turvaveste.

Lapsevanemal on õigus osaleda/vaadelda rühma-, liikumis-või muusikaõpetaja poolt läbiviidavates tegevustes ja õppekäikudel, sellest eelnevalt õpetajat ja direktorit teavitades. Turvalisuse tagamiseks õppekäikude ajal tänaval liikudes peavad olema lapsed ja rühma õpetajad helkurvestides.

 

 1. Mäng ja mänguasjad. Õueaeg.
 • Mänguasjade kaasavõtmise osas sõlmitakse vastavad kokkulepped rühma lastevanemate koosolekutel.
 • Lasteaia territooriumil saab laps sõita tõuke- ja jalgrattaga, rulaga, sõitmisel on kohustuslik kanda kiivrit. Talveperioodil võib lapsel lasteaias kaasas olla oma kelk, millele on vajalik peale kirjutada lapse nimi.
 • Jalgrataste ja kelkude hoidmiseks on lasteaia vanemate rühmade katusealused. Jalgratta ja kelgu toomise ja äraviimise eest vastutab lapsevanem.
 • Lasteaias on lapsed õues 2 korda päevas iga ilmaga, välja arvatud talveperioodil, mil lapsed viibivad väljas 1 kord päevas hommikupoolikul.
 • Madalama kui miinus 20 C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult toimivat väliõhu temperatuuri hindab õpetaja Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kodulehel www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel (aluseks sot.min. määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale").

 

 1. Lapse tervis
 • Haige lapse hoiukoht on kodu. Palaviku ja halva enesetundega laps ei jaksa lasteaias olla, samas on oht, et ta nakatab teisi lapsi.
 • Rühma õpetajal on õigus ja kohustus nähtavate haigustunnustega last rühma mitte vastu võtta.
 • Rühma õpetajal ei ole õigust ega kohustust jätkata lapse haigusperioodil pooleli jäänud ravi.
 • Kui laps haigestub lasteaias, võtab rühma õpetaja lapsevanemaga või pere poolt määratud kontaktisikuga kohe ühendust ja vanem on kohustatud haige lapse esimesel võimalusel lasteaiast ära viima.
 • Vältimaks nakkushaiguste levikut, teatab lapsevanem lapse haigestumisest lasteaeda. Lasteaed teavitab vanemaid nakkushaiguste juhtumitest rühmas. Lapse lasteaeda toomisel pärast nakkushaigust esitab lapsevanem perearsti vormikohase tõendi.
 • Lapse trauma korral lasteaias annab õpetaja lapsele esmaabi, teavitab kohe lapsevanemat ja vajadusel kutsub kiirabi.

 

 1. Toiduraha ja osalustasu tasumine
 • Arved lapse toiduraha ja osalustasu maksmiseks saab lapsevanem tema poolt määratud meilile hiljemalt iga kuu 7. kuupäevaks. Lapsevanem tasub esitatud arve hiljemalt iga kuu 25. kuupäevaks pangaülekandega vastavalt arvel toodud rekvisiitidele.
 • Lapsevanem tasub arve möödunud kuu toidupäevade eest.
 • Lapse puudumisel lasteaiast osalustasu ümberarvestust ei tehta.
 • Maksetähtaja ületamise korral teavitab lasteasutus lapsevanemat kirjalikult või telefoni teel ja annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui vanem ei ole tasunud lapse eest toidu ja osalustasu kahe kuu jooksul arvates arve esitamisest ega ole teavitanud direktorit tekkinud makserakustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks, on direktoril õigus laps lasteaia nimekirjast kustutada.

 

9. Koostöö

 • Hea koostöö lasteaiatöötajate ja lapsevanemate vahel on aluseks laste kohanemisele lasteaiaga ning turvatunde tagamisele.
 • Lasteasutuse ja lapsevanemate vaheline koostöö tugineb vastastikusele viisakusele ja lugupidavale suhtlemisele, erimeelsuste lahendamisel seatakse esikohale lapse huvid.
 • Lasteaiasündmustest teavitame vanemaid rühma infostendidel oleva infoga, lastevanemate suhtlemisel rühmaõpetajaga, lasteaia kodulehel.
 • Teie kontaktandemete puudumisel või andmete muutumisel teavitage sellest kohe rühma õpetajat ja direktorit.
 • Abi ja nõu saamiseks ning töö parendamiseks ettepanekute tegemiseks saab lapsevanem pöörduda rühma personali, juhtkonna ja rühmast valitud hoolekogu esindaja poole.

 

 HEAD KOOSTÖÖD SOOVIDES  MARJAKESE  LASTEAIA KOLLEKTIIV!