26.01.18

 

LÜGANUSE VALLAVOLIKOGU 1. KOOSSEISU ISTUNGID ALATES 21.10.2017

Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 5. istung toimub Lüganuse Vallavalitsuse saalis (Keskpuiestee 20) esmaspäeval, 25. jaanuaril 2018 kell 16.00.

PÄEVAKORD:

1. Vallavolikogu liikmetele ning komisjoni liikmetele volikogu ja komisjonide tööst osavõtu eest tasu suuruse ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord 

2. Arvamuse andmine AS Enefit Kaevandused Estonia kaevanduse maavara kaevandamisloa KMIN-054 pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamise aruandele                                       

3. Arvamuse andmine kaevandamisloa muutmise taotluse ja otsuse eelnõu kohta   

4. Arvamuse andmine Kohtla-Järve lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta                     

5. Enefit Kaevanduses AS 15.12.2017 vaide tagastamine                                                        

6. Jäätmeveo korraldamine endise Sonda valla territooriumil                                                              

7. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuse üleriigilises liidus                                           

8. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade (ja valdade) Liidu (üldkoosolekujärgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit) üldkoosolekule ja volikokku                          

9. Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuse Liidu Üldkogule                                             

10. Vallavolikogu esindajate nimetamine haridusasutuste hoolekogudesse                                      

11. Lüganuse valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kinnitamine                       

12. Ida-Viru maakonna omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmine                       

13. Omaosaluse garanteerimine AS Kiviõli Soojus Kiviõli Keemiatööstuse OÜ territooriumi ja Posti tänava vahelise soojustrassi lõigu rekonstrueerimisprojektis     

14.  Lüganuse valla omandis olevate kinnistute isikliku kasutusõigusega koormamine 

15. Vallavara võõrandamine otsustuskorras

16. Raha eraldamine SA Kiviõli Seiklusturismi Keskusele, SA Aidu Veespordikeskusele ja Lüganuse kirikule                              

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 4. istung toimub Kiviõli Linnavalitsuse saalis (Keskpuiestee 20) esmaspäeval, 18. detsembril 2017 kell 16.00.

PÄEVAKORD:

1. Lüganuse Vallavalitsuse  põhimäärus

2. Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhend

3. Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine 

4.1 Lüganuse valla 2017. aasta V lisaeelarve vastuvõtmine

4.2 Lüganuse valla 2017. aasta V lisaeelarve

4.3 Lüganuse valla 2017. aasta V lisaeelarve seletuskiri

5.1 Sonda valla 2017. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine

5.2 Sonda valla 2017. aasta III lisaeelarve 

5.3 Sonda valla 2017. aasta lisaeelarve seletuskiri

6.1 Lüganuse valla jäätmekava aastateks 2017 - 2021 II lugemine ja kehtestamine 

6.2 Jäätmekava seletuskiri

7. Maakasutusmäära kehtestamine ja maksuvabastuseandmise kord Lüganuse vallas

8.1 Määruste kehtetuks tunnistamine

8.2 Määruse kehtetuks tunnistamine

8.3 Määruse kehtetuks tunnistamine

9. Reformimata riigimaa munitsipaalomandisse taotlemine

10. Teealuse maa omandamine

11.1 Lüganuse Vallavolikogu 15.11.2017 otsuse nr 8 muutmine

11.2 Lüganuse Vallavolikogu 15.11.2017 otsuse nr 8 muutmine

12. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

13. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuriüksuste struktuuri ja koosseisu kinnitamine

14. Tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

15. Revisjonikomisjoni liikmete valimine

16. Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine

17. Audiitori määramine Lüganuse valla 2017.a konsolideeritud majandusaasta aruande

auditeerimiseks

18. Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse taotluse esitamine ja omafinantseeringu kinnitamine

19. Lüganuse Vallavalitsuse informatsioon valla sümboolika leidmiseks korraldatava konkursi tingimustest ja korrast

20. Taotlus Lüganuse valla 2018. a eelarve menetlemise tähtaja pikendamiseks

 

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 3. istung toimub Kiviõli Linnavalitsuse saalis (Keskpuiestee 20) kolmapäeval, 30. novembril 2017 kell 16.00.

 

PÄEVAKAVA:

1. Lüganuse valla jäätmekava aastateks 2017 - 2021 I lugemine

2. Lüganuse valla ametiasutuste ümberkorraldamine

3. Hüvitise maksmine

4. Sonda vallavanema ametist vabastamine

5. Lüganuse Vallavolikogu otsuse muutmine

6. Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

7. Vallavolikogu esimehe informatsioon põhimääruse ja vallavolikogu töökorra eelnõude ettevalmistamise töögrupi moodustamine

8. Vallavalitsuse informatsioon Lüganuse valla üldplaneeringu teemaplaneering "Uus-Kiviõli kaevanduse taristu objektid" menetlemise hetkeseisust

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 2. istung toimub Kiviõli Linnavalitsuse saalis (Keskpuiestee 20) kolmapäeval, 15. novembril 2017 kell 16.00.

 

PÄEVAKAVA:

1. Aidu karjääri korrastamise ja sulgemise projekti kooskõlastamine

   Lisa 

2. Häältelugemiskomisjoni moodustamine

3. Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

4.Lüganuse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

5. Lüganuse vallavanema valimine

6. Lüganuse vallavanema töötasu määramine

7. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine

8. Lüganuse valla 2017. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine

9. Hüvitiste maksmine

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu LIV istung toimub 28. septembril 2017 kell 17.00 Lüganuse vallamaja istungite saalis

 

PÄEVAKORD:

1. Avalik pöördumine volikogude poole

2. Ehitiste peremehetuse tuvastamine ja hõivamine

3. Lüganuse Vallavolikogu otsuste muutmine

    3.1 Lüganuse Vallavolikogu 29.06.2016 otsuse nr 268 muutmine

    3.2 Lüganuse Vallavolikogu 29.06.2016 otsuse nr 223 muutmine

4. Lüganuse Vallavolikogu 26.01.2017 otsuse nr 383 kehtetuks tunnistamine

5. Lüganuse valla 2017. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine

6. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Ida-Viru Omavalitsuste Liidule

7. Toetuse andmine MTÜ-le Maidla Mõisa Arendus

8. Mitmesugused küsimused

   8.1 Lüganuse Vallavolikogu 30.12.2014 otsuse nr 109 muutmine

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu LIII istung toimub 24. augustil  2017 kell 17.00 Lüganuse vallamaja istungite saalis

 

PÄEVAKORD:

1. Lasteiaõpetaja töötasu alammäära kinnitamine

2. Lüganuse valla huvihariduse- ja huvitegevuse kava kinnitamine

3. Võõrandatava vara alghinna määramine

4. Vallavara võõrandamine

5. Vallavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras

6. Lüganuse Vallavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine

7. Planeeringu vastuvõtmine

8. Püssi Viru tänava rekonstrueerimise hetkeseis

9. Maidla-Aidu-Liiva kergliiklustee rajamine

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu LII istung toimub 26. juulil 2017 kell 17.00 Lüganuse vallamaja istungite saalis

 

PÄEVAKORD

1. Riigikohtule taotluse esitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 102 "Kiviõli linna, Lüganuse valla ja Sonda valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine " kehtetuks tunnistamiseks.

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu LI istung toimub 28. juunil 2017 kell 16.00 Lüganuse vallamaja istungite saalis

 

PÄEVAKORD:

1. Õigusaktiga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele

2. Varalise kohustuse võtmine

3. MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus asutamisel osalemine

4. Ülevaade Matka loopealse kohaliku maastikukaitseala loomise hetkeseisust

5. Ülevaade Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse jätkamisest

6. Mitmesugused küsimused

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXXXX istung toimub 25. mail 2017 kell 16.00 Lüganuse vallamaja istungite saalis

 

PÄEVAKORD:

1. SA Kiviõli Seiklusturismi Keskus taotlus europrojekti kaasfinantseeringuks

2. Lüganuse valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande
kinnitamine

3. Loa andmine hanke korraldamiseks ja laenu võtmine

4. Lüganuse valla 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

5. Püssi linna kaugküttepiirkonna määramine

6. Vallavara võõrandamine ja hoonestusõiguse seadmine

7. Riigivara munitsipaalomandisse taotlemine

8. Arvamuse andmine kaevandamisloa muutmise taotluse ja otsuse eelnõu kohta

9. Võõrandatava vara alghinna määramine

10. Peremehetute ehitiste hõivamise menetluse alustamine

11. Kaasava eelarve hääletamistulemuste kinnitamine

12. Nõusoleku andmine lasketiiru rajamiseks

13. Nõusoleku andmine munitsipaalomandis oleva Pumpla maaüksuse jagamiseks
ja tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile

14. Lüganuse valla ametiasutuse teenistujatele sotsiaalsete garantiide kehtestamine

15. Lüganuse Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna
moodustamine ja mandaatide arvu määramine

16. Lüganuse valla valimiskomisjoni moodustamine

17. Kiviõli jalgpallistaadioni tasuvusuuringu rahastamises osalemine

18. Mitmesugused küsimused  

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXXXIX istung toimub 27. aprillil 2017 kell 17.00 Lüganuse vallamaja istungite saalis

 

PÄEVAKORD:

1. Ülevaade SA Aidu Veespordikeskus arendamise projekti hetkeseisust

2. Lüganuse valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

3. Lüganuse valla 2017. aasta teehoiutööde nimekirja kinnitamine (II lugemine)

4. Lüganuse Vallavolikogu otsuse muutmine

5. Hajaasustuse programmi rakendamisega seotud ülesannete delegeerimine

6. Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu kohta

7. Ülevaade Püssi linna soojamajanduse arengukava 2016 - 2026 täitmise

hetkeseisust ja linna soojamajanduse olukorrast

8. Ülevaade vallavolikogu majanduskomisjoni 2016. aasta tööst

9. Mitmesugused küsimused

9.1. Ülevaade Lüganuse Tagaküla MTÜ taotluse menetluse hetkeseisust

9.2. SA Kiviõli Seiklusturismi Keskus taotlus europrojekti kaasfinantseeringuks

9.3. Ühistranspordi korraldamisest Ida-Virumaal

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXXXVIII istung toimub 22. märtsil 2017 kell 17.00 Lüganuse vallamaja istungite saalis

 

PÄEVAKORD:

1. Ülevaade Uus-Kiviõli kaevandamisloa tühistamisest Riigikohtus, koostööleppe

täitmisest ja Aidu karjääri sulgemisprojektist

2. SA-se Aidu Veespordikeskus EAS-le rahastusprojekti taotluse ettevalmistamise

hetkeseis

3. Murru lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse menetlemise hetkeseis

4. Loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluse algatamine

5. Lüganuse valla 2017. aasta teehoiutööde nimekirja kinnitamine

6. Nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks

7. Soonurme - Kiviõli tee ja teealuse maa omandamine

8. Ülevaade vallavolikogu kultuuri-ja spordielukomisjoni 2016. a tööst

9. Ülevaade vallavolikogu arengukomisjoni 2016. a tööst

10. Mitmesugused küsimused

10.1 MTÜ Viis Viimast Kalurit taotlus

10.2 Ühisveevärgi-ja ühiskanalisatsiooni arendamise hetkeseisust Lüganuse vallas

10.3 Matka küla elanike pöördumine

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXXXVII istung toimub 22. veebruaril 2017 kell 17.00 Lüganuse vallamaja istungite saalis

 

PÄEVAKORD:

1.  Kaasava eelarve menetluse rakendamine Lüganuse valla 2017. aasta eelarves

2. Lüganuse valla "Ehitised korda" programmi läbiviimise kord 2017. aastal

3. Savala küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaehitamine ja projekti
omafinantseeringu tagamine

4. Nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks

5. Ülevaade Lüganuse ja Maidla valdade ning Püssi linna ühinemislepingus
käsitletud investeeringutest ja riigi poolt eraldatud ühinemistoetuse kasutamisest

6. Arupärimine Ojamaa küla varustamise kohta kvaliteetse joogiveega

7. Ülevaade vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 2016. aasta tööst

8. Ülevaade vallavolikogu haridus-ja noorsootöökomisjoni 2016. aasta tööst

9. Ülevaade Vabariigi Valitsuse esitatud ettepanekust

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXXXVI istung toimub 26. jaanuaril 2017 kell 16.00 Lüganuse Vallavalitsuse istungite saalis

 

PÄEVAKORD:

1. Lüganuse valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine (II lugemine)

2. Lüganuse Valla aukodaniku nimetuse omistamine

3. Lüganuse valla Aasta Tegija aunimetuse omistamine

4. Lüganuse valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamine

5. Maidla Vallavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine

6. Pärandvara vastuvõtmine ja võõrandamine

7. Kiviõli linna esmatasandi tervisekeskuse rajamise projekti toetamine

8. Ülevaade "Ehitised korda" programmis kasutatud vahendite ja toetuskõlbulike
tegevuste kohta

9. Mitmesugused küsimused

 

Toimetaja: VIIVIAN PÄLL