Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXXXV istung toimub 22. detsembril 2016 kell 16.00 Lüganuse Vallavalitsuse istungite saalis

 

PÄEVAKORD:

1. Ülevaade Kiviõli Perearstikeskuse väljaehitamise hetkeseisust

2. MTÜ Viis Viimast Kalurit pöördumine

3. Ülevaade Aidu Veespordikeskuse tegevusest

4. Lüganuse valla 2016. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine

5. Lüganuse valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine (I lugemine)

6. Lüganuse valla ühisveevärgi ja -ühiskanalisatsiooni arendamisekava aastateks 2017- 2028 kinnitamine (I lugemine)

7. lüganuse valla jäätmevaldajate registri põhimääruse kinnitamine

8. Eratee määramine avalikuks kasutamiseks

9. Lüganuse vallavolikogu otsuse muutmine

10. Arvamuse andmine kinnisasja omandamisel

11. Ehitiste peremehetuks tunnistamine

12. Volituse andmine

13. Vallavolikogu komisjonide koosseisude muutmine

14. Osalemise lõpetamine mittetulundusühingus Virumaa Rannakalurite Ühing

15. Mitmesugused küsimused

 

 
 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXXXIV istung toimub 24. novembril 2016 kell 16.00 Lüganuse Vallavalitsuse istungite saalis

 

PÄEVAKORD:

1. Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine Lüganuse valla, Sonda valla ja Kiviõli linna ühinemise osas

2. Lüganuse valla, Sonda valla ja Kiviõli linna ühinemislepingu avalikustamisel tehtud ettepanekute   ja vastuväidete läbivaatamise õiendi kinnitamine

3. Ühinemislepingu kinnitamine

4. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamine

5. Lüganuse Vallavolikogu aseesimehe valimine

6. Majanduskomisjoni esimehe valimine ja komisjoni koosseisu muutmine

7. Peremehetute ehitiste hõivamise menetluse algatamine

8. Riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse kasutamise delegeerimine vallavalitsusele

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXXXIII istung toimub 27. oktoobril 2016 kell 16.00 Lüganuse Vallavalitsuse istungite saalis

PÄEVAKORD:

1.Ühineva omavalitsuse nime valimine

2. Elanike arvamuse väljaselgitamine

3. Lüganuse valla arengukava 2014-2024 täitmine 2016. aastal

4. Vee-ettevõttja määramine Maidla tegevuspiirkonnas

5. SA Kiviõli Tervisekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikmekandidaadi nimetamine

6. Raamatupidamise seaduses sätestatud ülesande delegeerimine vallavalitsusele

7. Nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks

8. MTÜ Püssi Puuetega Inimeste Ühing "Lootus" taotlus

 

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXXXI istung toimub 8. septembril 2016 kell 16.00 Lüganuse Vallavalitsuse istungite saalis

PÄEVAKORD:

1. Vabariigi Presidendi valimiskogusse esindaja valimine

2. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks

3. Lüganuse Vallavolikogu otsuse muutmine

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXXIX istung toimub 29. juunil 2016 kell 15.00 Maidla mõisa aidas

PÄEVAKORD

1. AS Kiviluks taotluse läbivaatamine

2. Maidla Kooli Arengukava kinnitamine

3. Lüganuse valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

4. Lüganuse valla 2016. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

5. Lüganuse valla 2016. aasta teehooldustööde nimekirja kinnitamine

6. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

7. Arvamuse andmine kinnisasja omandamiseka

8. Sundvalduse seadmine

9. Lüganuse Vallavalitsuse liikme kinnitamine

10. SA Kiviõli Tervisekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikmekandidaadi nimetamine

11. Sihtotstarbelise toetuse eraldamine

12. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

13. Roodu küla kinnistuomanike pöördumine

14. Püssi linna korteriühistute pöördumine

15. Ühinemislepingu tööversiooni arutelu ja muudatusettepanekute esitamine

16. Mitmesugused küsimused

16.1. Informatsioon Kohtla-Järve linna ettepanekust OÜ-le Järve Biopuhastus

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXXVIII istung toimub 26. mail 2016 kell 16.00 Lüganuse Vallavalitsuse istungite saalis

PÄEVAKORD:

1. Sotsiaalhoolekande seaduse alusel amtud Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

2. Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

3. Avaldus VII korda toimuva Püssi Punki toetamiseks

4. Püssi linna soojamajanduse hetkeseis

5. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste hetkeseis

6. Mitmesugused küsimused

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXXVII istung toimub  28.aprillil 2016 kell 16.00

PÄEVAKORD:

1. Ehitised korda programmi kinnitamine

2. Hajaasustuse programmi rakendamisega seotud ülesannete delegeerimine

3. Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016 - 2027 koostamise  algatamiine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

4. Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks

5. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine

6. Püssi linna soojamajanduse arengukava kinnitamine

7. KÜ Püssi Viru 6 ja KÜ Püssi Viru 8 pöördumine

8. MTÜ Viis Viimast Kalurit pöördumine

9. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste hetkeseis

10. Ülevaade vallavolikogu majanduskomisjoni  2015. aasta tööst

11. Ülevaade vallavolikogu revisjonikomisjoni 2015. aasta tööst

12. Vastused Jõevalla fraktsiooni arupärimistele

13. S. Hansen pöördumine

14. Mitmesugused küsimused

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXXVI istung  23. märtsil 2016 kell 17.00 

PÄEVAKORD:

 

1. PKT projektis "Ida-Viru turismisihtkoha kui võrgustiku arendamine" osalemine

2. Papli tn 7b detailplaneeringu kehtestamine

3. Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja

 riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

4. Kaasava eelarve rakendamine Lüganuse valla 2016. aasta eelarves

5. Marjakese Lasteaia arengukava kinnitamine

6. Ehitised korda programmi kinnitamine

7. Lüganuse Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustustest

8. Revisjonikomisjoni koosseisu muutmine

9. AA ranna kinnistu hoonestusõigusega koormamine

10. Algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste hetkeseis

11. Ülevaade vallavolikogu kultuuri-ja spordielukomisjoni 2015. aasta tööst

12. Ülevaade vallavolikogu arengukomisjoni 2015. aasta tööst

13. Mitmesugused küsimused

13.1. Roodu jääkreostuse likvideerimise hetkeseis

13.2. Püssi linna soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026 koostamise hetkeseis

13.3. Maidla tegevuspiirkonna vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega seotud varade üleandmise hetkeseisust Järve Biopuhastus OÜ-le


 

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXXV istung 22. veebruaril 2016 kell 16.00

PÄEVAKORD:

1. SA-se Kiviõli Tervisekeskus polikliiniku ruumide esmatasandi tervisekeskuseks rekonstrueerimisel osalemine

2. Lüganuse valla Aasta Tegija aunimetuse omistamine

3. Vallavolikogu esindaja tagasi kutsumine Maidla Kooli hoolekogust ja uue esindaja nimetamine

4. Lüganuse Vallavalitsuse liikme kinnitamine

5. SA-se Aidu Veespordikeskus ettepanek projektis „Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse välja arendamine" osalemiseks

6. PKT projektis „Ida-Viru turismisihtkoha kui võrgustiku arendamine" osalemine

7. Info Aidu karjääri ja selle teenindusmaa korrastamistööde vastuvõtukomisjoni tööst

8. Ülevaade vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 2015. aasta tööst

9. Ülevaade vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni 2015. aasta tööst

10. Mitmesugused küsimused

10.1 Roodu küla elanike pöördumine 

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXXIV istung 28.jaanuaril  2016

1. Lüganuse valla 2016. aata eelarve vastuvõtmine II lugemine

eelarve

seletuskiri

2. Kiviõli Linnavolikogu ettepanek senise haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks

Lüganuse valla hääleõiguslike kodanike ettepanek

Lüganuse valla hääleõiguslike kodanike eelnõu

3. Maidla Vallavolikogu otsuse kehtetuks tunnistamine

4. Lüganuse Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja struktuurüksuste struktuuri ja koosseisu kinnitamine

5. Lüganuse valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga liitumise eeskiri I lugemine

6. Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri I lugemine

7. Lüganuse vallavanema töötasu määramine

8. Mitmesugused küsimused