Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XX istung  29.jaanuaril 2015 kell 16.00 Lüganuse Vallavalitsuse istungite saalis

 

PÄEVAKORD

1. Lüganuse Vallavolikogu 30.01.2014 märuse nr 8 " Vallavolikogu liikmetele ja komisjoni liikmetele volikogu ja volikogu komisjonide tööst osavõtu eest tasu suuruse ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse määramise ja maksmise korra kehtestamine " muutmine

2. Osalemine sihtasutuse Lüganuse Loomekastell asutamisel

3. Lüganuse valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine ( II lugemine)

4. Lüganuse valla terviseprofiil (IV lugemine)

5. Lüganuse Vallavalitsuse hallatava asutuse Lüganuse Majandusüksus moodustamine

6. Lüganuse Majandusüksuse põhimääruse kinnitamine

7. Lüganuse Vallavalitsuse hallatavate asutuste ümberkorraldamine

8. Lüganuse Valla Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

9. Jaoskonnakomisjonide moodustamine

10. Adepte Energy OÜ ja AS Raisner kaebusele kirjaliku seisukoha andmine

11. Pöördumine korraldatud jäätmeveo küsimuses Püssi linnas

12. Vallavalitsuse informatsioon

12.1 Valla 2014 aasta eelarve täitmisest

12.2 Õiguskantsleri seisukohad valla kordade osas

12.3 U. Säästla ettepanek

12.4 Mitmesugused küsimused

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXI istung  26.veebruaril 2015 kell 17.00 Lüganuse Vallavalitsuse istungite saalis

PÄEVAKORD

1. Arupärimistele vastamine

2. Lüganuse Vallavolikogu 30.01.2014 määruse nr 8 "Vallavolikogu liikmetele ja komisjoni liikmetele volikogu ja volikogu komisjonide tööst osavõtu eest tasu suuruse ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse määramise ja maksmise korra kehtestamine" muutmine

3. Umbusaldamise avaldamise küsimus

4. Arvamuse andmine maa omandamiseks

5.Lüganuse valla 2015.eelarve vastuvõtmine ( II lugemine) lisa

6. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

7. Hirmuse mõisa detailplaneeringu kehtestamine

8. Lüganuse Vallavalitsuse hallatava asutuse Lüganuse Majandusüksuse moodustamine

9. Lüganuse Majandusüksuse põhimääruse kinnitamine

10. Lüganuse Vallavolikogu otsuse osaline kehtetuks tunnistamine

11. Osalemine mittetulundusühingus Virumaa Rannakalurite Ühing

12. Maidla tegevuspiirkonna ÜVK varade tagasivõtmine ja üleandmine

13. Aidu tuulikupargi hoonestusõiguse võõrandamine

14. Vallavalitsuse informatsioon

14.1 Püssi soojamajanduse hetkeseis

14.2 AÜ Roodu pöördumine

15. Muud küsimused

15.1 Ülevaade sotsiaalkomisjoni tööst 2014 aasta.

15.2 Ülevaade kultuuri-jaspordielukomisjoni tööst 2014 aastal

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXII istung 09.03.2015 kell 18.00 vallamaja saalis

 

PÄEVAKORD

1. Umbusaldamise avaldamise küsimus vallavanem Allar Aronile

2. Lüganuse vallavanema asendaja määramine

3. Umbusalduse avaldamise küsimus volikogu aseesimees Andrus Küttile

4. Lüganuse Vallavolikogu aseesimehe valimine

5. Lüganuse valla põhimääruse muutmine ( I lugemine)

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXIII istung 19.märtsil 2015 kell 17.00 Lüganuse Vallavalitsuse saalis

PÄEVAKORD


1. Lüganuse valla põhimääruse kehtestamine (II lugemine)

2.Vallavanema valimine

3. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete kinnitamine

4. Volikogu liikme E. Vinni arupärimisele vastamine (korduv)

5. Osalemine hajaasustuse programmis

6. Ülevaade majanduskomisjoni tööst 2014 aastal

7. Revisjonikomisjoni kontrollimise tulemused

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXIV istung 23.04.2015 kell 16.00 Lüganuse vallamaja saalis

PÄEVAKORD

1. Trogar OÜ ülevaade

2. OÜ Järve Biopuhatus ülevaade  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste omandamisest Maidla piirkonnas ja veeprobleemid Lüganuse tegevuspiirkonnas

3. Lüganuse valla 2015 aasta I lisaeelarve vastuvõtmine   lisa

4. Hajaasustuse programmi rakendamisega seotud ülesannete delegeerimine Lüganuse Vallavalitsusele

5. Esindajate tagasikutsumine ja uute esindajate nimetamine

6. Majanduskomisjoni esimehe valimine

7. Arengukomisjoni esimehe valimine

8. Alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine

9. Ülevaade haridus- ja noorsootöökomisjoni tööst 2014 aastal

10. Ülevaade revisjonikomisjoni tööst 2014 aasta.

11.Arengukomisjonile esitatud arupärimisele vastamine

12. Informatsioonilised küsimused

12.1 Uniküla puurkaevu rauafiltrite hinnapakkumiste kokkuvõte

12.2 Aidu Tuulikupargi hoonestusõiguse seadmine ja edasivõõrandamine

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu XXV istung 28.05.2015 kell 16.00 Lüganuse vallamaja saalis

PÄEVAKORD

1. Lüganuse Loomekastelli tegevuses osalemine

2. Rahvakohtuniku kandidaatide valimine

3. Majanduskomisjoni esimehe valimine

4. Majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine

5. Kaasava eelarve ideede hääletustulemuste kinnitamine

6. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

7. Maidla Vallavolikogu otsuse kehtetuks tunnistamine ( OÜ Maidla Varahaldus asutamine)

8. Lüganuse Vallavalitsuse hallatava asutuse Lüganuse Majandusüksus moodustamise hetkeseisust

9. Mitmesugused küsimused:

9.1 KÜ Savala 1 pöördumine (Savala-Uniküla külade ÜVK rekonstrueerimise laiendamise I osa projekteerimis-ehitustööd)

9.2 Aidu Tuulikupargi hoonestusõiguse seadmine ja edasivõõrandamise hetkeseis

9.3 Ülevaade vallavalitsuse poolt korraldatud riigihankest „Traktori kapitalirent"

9.4 Ülevaade Lüganuse valla Maidla tegevuspiirkonnas vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega seotud varade tagasivõtmisest ja üleandmisest OÜ-le Järve Biopuhastus

9.5 Ülevaade Eesti Energia Kaevandused AS-ga sõlmitud koostöölepingu täitmisest

9.6 Ülevaade Püssi soojamajandusest

9.7 Õendusabi osutamisest sihtasutuses Kiviõli Tervisekeskus

9.8 Muud küsimused

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXVI istung 30. juunil 2015 kell 16.00 Lüganuse Vallavalitsuse istungite saalis

PÄEVAKORD

1. Turvalisuse küsimus Lüganuse vallas

2. Maidla Kooli põhimäärus

3. Küsimuste delegeerimine valitsusele

4. Püssi linna soojamajanduse arengukava koostamine

5. Toetuse eraldamine

6. Mitmesugused küsimused

6.1 Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava koostamine

6.2 Maidla - Kohtla-Nõmme tee ehitus

6.3 Purtse sadama arendamine koostöös MTÜga Virumaa Rannakalurite Ühing ja MTÜga Viis Viimast Kalurit

6.4 Muud küsimused

 

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXVII istung 20.juulil kell 12.00

 

PÄEVAKORD

1. Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine

2. Lüganuse valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

3. Ülevaade Uus-Kiviõli kaevanduse küsimustes

10.09.15

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXVIII istung 13.08.2015 kell 16.00 vallavalitsuse saalis

PÄEVAKORD

1. Lüganuse valla kasuks seatud hoonestusõiguste edasivõõrandamise hetkeseis

2. SAse Kiviõli Tervisekeskus polikliiniku ruumide rekonstrueerimine esmatasandi tervisekeskuseks

3. Lüganuse valla 2015. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

4. Lüganuse valla kohalike teede 2015 aasta teehoiukava kinnitamine

5. Riigieelarvest rahastatava puudega lapse hooldajatoetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord

 6. Lüganuse Vallavolikogu otsuse kehtetuks tunnistamine

7. Lüganuse Vallavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

8. Kiviõli linna ettepanek regiooni kohalike omavalitsuste ühinemise konsultatsioonide alustamiseks

9. Mitmesugused küsimused

9.1 Ülevaade Maidla tegevuspiirkonnas vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega seotud varade tagasivõtmise ja üleandmise hetkeseisust

9.2 Kokkuvõte Eesti Maavarade Komisjoni 03.08.2015 koosolekul arutatud küsimuste kohta

9.3 Muud küsimused

10.09.15

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXIX istung 7. septembril 2015 kell 18.00 Lüganuse Vallavalitsuse istungite saalis

PÄEVAKORD
 

1. Aidu Tuulikupargi hoonestusõiguste võõrandamisega seotud lepingute heakskiitmine

23.11.15

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXX istung 24.09.2015 kell 16.00 Lüganuse Vallavalitsuse saalis

PÄEVAKORD

1.Sotsiaalministeeriumi esindaja ettekanne perearstikeskuste teemadel

2. Lüganuse valla eelarvestrateegia 2016-2020 esimene lugemine

3. Planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

4. Lüganuse Vallavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

5. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

6. Maidla Mõisa Arendusele toetuse maksmine

7. Struktuuriüksuse Purtse Päevakeskus moodustamine

8. Valla rahvamajade tegevuse ümberkorraldamine

9. Informatsioonilised küsimused

9.1 2011. a koostööleppe täitmise hetkeseisust

9.2 Lüganuse valla 2015. aasta teehoiukava elluviimise hetkeseisust

9.3 Uus-Kiviõli territooriumil rajatava veevarustuse üleandmine OÜ-le Järve Biopuhastus

9.4 Ingli paisu teema

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXXI istung 15.10.2015 kell 17.00 Lüganuse Vallavalitsuse istungite saalis

 

PÄEVAKORD

1. Sotsiaalministeeriumi esindaja ettekanne perearstikeskuste teemadel

2. Lüganuse valla eelarvestrateegia 2016-2020 teine lugemine

eelarvestrateegia

3. Lüganuse valla arengukava 2014-2024 täitmine 2015. aastal

4. Lüganuse Vallavalitsuse hallatavate asutuste tegevuse ümberkorraldamine

5. Lüganuse Kultuurikeskuse põhimäärus

6. Tööjõukulude toetuse kasutamine

7. Informatsioonilised küsimused

7.1 Haldusreformi hetkeseisust

7.2 Pagulastemaatika

7.3 Aafrika seakatku levikust

7.4 Mitmesugused küsimused

 

28.12.15

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXXII istung 26.novembril 2015 kell 16.00 Lüganuse Vallavalitsuse istungite saalis

PÄEVAKORD

1. Papli tn 7b detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

2. Mittetulundusühingu asutamisel osalemine

3. Lüganuse Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri

4. SA-se Kiviõli Tervisekeskuse täiendav informatsioon polikliiniku ruumide rekonstrueerimise küsimuses esmatasandi tervisekeskuseks

5.Lüganuse Vallavolikogu 18.08.2010. a otsuse nr 47 osaline kehtetuks tunnistamine

6. Lüganuse valla 2015. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine lisa

7. Hoolduse seadmise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

8. Lüganuse Vallavolikogu 27.12.2013. a määruse nr 7" Lüganuse Vallavalitsuse ametiasutuse teenistujate palgajuhend" muutmine

9. Lüganuse Vallavolikogu 30.01.2014. a määruse nr 9 " Lüganuse valla ametiasutuse hallatavate asutuste palgajuhend" muutmine

10. Tiheasustusel üksikpuude raiumise loa andmise tingimused ja kord

11. Lüganuse Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja struktuurüksuste struktuuri ja koosseisu kinnitamine

12. Ida-Viru maakonnaplaneeringuga seotud info

13. Esindaja nimetamine

14. Informatsioonilised küsimused

14.1 Haldusreformi käik

14.2 OÜ Sigwar 17.11.2015 pöördumine

14.3 Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015 Purtse, Erra ja Kohtla jõgedes

14.4 Mitmesugused küsimused

 

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XXXIII istung toimub 30.detsembril kell 16.00 Lüganuse Vallavalitsuse istungite saalis.

PÄEVAKORD
 

1. Lüganuse valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine I lugemine

eelarve projekt

2. Lüganuse valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord

3. Lüganuse valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga liitumise eeskiri I lugemine

4. Lüganuse valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni kasutamise eeskiri I lugemine

5. Lüganuse Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustustest

6. Esindaja tagasikutsumine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidust ja uue esindaja nimetamine

7. Kiviõli Linnavolikogu ettepanek senise haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks

8. Ülevaade Ida-Viru maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku tulemustest

9. Mitmesugused küsimused