Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu VIII istung  20. märtsil kell 18.00 Lüganuse Vallavalitsuse saalis

PÄEVAKORD

1. IVOL-i tegevuste tutvustamine tergevdirektori Urve Eriksoni poolt

2. Lüganuse valla 2014. aasta eelarve teine lugemine ja vastuvõtmine

eelarve  seletuskiri

3. Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

4. Revisjonikomisjoni koosseisu muutmine

5. Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimehe valimine

6. Haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisu muutmine

7. Lüganuse Vallavolikogu 30.01.2014 otsuse nr 35 " Lüganuse Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine " muutmine

8. Esindaja nimetamine

9. Suurkõrtsi lubjakivi kaevandamise loa muutmine

10. Arvamuse andmine Moldova uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele

11. Määruste kehtetuks tunnistamine

12. Maidla väärtuslikul maastikul asuva kinnistu jagamine

13. SA Kiviõli Tervisekeskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikmekandidaadi nimetamine

14. Informatsioonilised küsimused

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu IX istung  24. aprillil kell 18.00 Lüganuse Vallavalitsuse saalis

 

PÄEVAKORD

1. Eesti Energia Kaevandused AS informatsioon

2.Toimetulekutoetuste vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Lüganuse vallas

3. Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

4. Hooldajatoetuse määra kehtestamine

5. Lüganuse valla üldplaneeringu ülevaatamine

6. Hallatava asutuse moodustamine

7. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

8. Kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

eelnõu eelnõu eelnõu  eelnõu eelnõu

9. Nõusoleku andmine lepingute sõlmimiseks

10. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse seadmiseks

11. Lüganuse valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni kasutamise eeskiri ( I lugemine)

12. Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri ( I lugemine)

13. Toetuste eraldamine MTÜ-dele

eelnõu eelnõu

14. Jaoskonnakomisjonide moodustamine

15. Lüganuse valla osalemine SA-s Aidu Veespordikeskus

16. Marjakese Lasteaia põhimäärus

17. Informatsioonilied  ja muud küsimused

17.1 FIE Raivo Pihlak taotlsu Purtse Kindluselameu allrengile andmiseks

17.2 Arengukava koostamisest

17.3 2014. aasta I kv eelarve täitmine

20.02.15

Lüganuse Vallavolikogu I kooseisu X istung  12. mail kell 18.00 Lüganuse vallamaja saalis

 

PÄEVAKORD

1. Umbusaldamise avaldamise küsimus

2. Lüganuse Vallavolikogu 20. märtsi 2014 otsusele nr 59 esitatud vaide läbivaatamine

20.02.15

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XI  toimub 26. mail 2014 kell 18.00 Lüganuse Vallavalitsuse saalis

 

PÄEVAKORD

1. Umbusaldamise avaldamise küsimus eelnõu eelnõu

2. Volikogu esimehe valimine

3. Volikogu aseesimehe valimine

4. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine

5. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete kinnitamine

6. Meelike Abroi ülevaade Maidla Kooli tegevustest

7. Lüganuse valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni kasutamise eeskiri ( II lugemine)

8. Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (II lugemine)

9. Lüganuse valla jäätmehoolduseeskiri ( I lugemine)

10. Jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, jäätmepiirkonna, vedamissageduse ja -aja ning jäätmeveo teenustasu määramise korra kehtestamine ( I lugemine)

11. Koduteenuse osutamise kord

12. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

13. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra kehtestamine Lüganuse vallas

14. Huvihariduse toetamise kord

15. Vee-ettevõtja määramine Lüganuse tegevuspiirkonnas

16. Osalemine MTÜ-s Maidla Mõisa Arendus

17. Tegevustoetuse eraldamine

18. Lüganuse Vallavolikogu 20. märtsi 2014 otsusele nr 59 esitatud vaide läbivaatamine

eelnõu eelnõu

19. Ülevaade arengukava koostamise hetkeseisust

 

20.02.15

Lüganuse Vallavolikogu I kkoosseisu XII istung 6. juunil 2014 kell 18.00 Lüganuse vallamaja saalis.

 

PÄEVAKORD

1. Lüganuse Vallavolikogu 27. detsembri 2013 otsuse nr 32 "Lüganuse vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine

2. Lüganuse Vallavalitsuse põhimääruse muutmine

Toimetaja: KATRIN URBALA-VARUSK
20.02.15

Lüganuse Vallavolikogu I kooseisu XIII istung  26. juunil kell 16.00 Oandu Külastuskeskuses

 

PÄEVAKORD
1. Lüganuse valla 2013 aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2. Maidla valla konsolideerimisgrupi 2013 aasta majandusaasta aruande kinnitamine

3. Püssi linna konsolideerimisgrupi 2013 aasta majandusaasta aruanne kinnitamine

4. Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (III lugemine)

5. Lüganuse valla jäätmehoolduseeskiri ( II lugemine)

6. Jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, jäätmepiirkonna, vedamissageduse ja -aja ning jäätmeveo teenustasu määramise eeskiri ( III lugemine)

7. Uus-Kiviõli kaevanduse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

8. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra kehtestamine Lüganuse vallas (I lugemine)

9. Huvihariduse toetamise kord (II lugemine)

10. Vabaühenduste toetamise kord ( I lugemine)

11. Koerte ja kasside pidamise eeskiri

12. Lüganuse Vallavolikogu otsuse muutmine

13. Laenulepingu tingimuste muutmine

14. Lüganuse Keskkooli arengukava aastateks 2014-2020 kinnitamine

15. Lüganuse Keskkooli põhimäärus

16. Marjakese lasteaia põhimääruse muutmine

17. Lüganuse Vallavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

18. Lüganuse Vallavolikogu otsuse kehtetuks tunnistamine

19. Tarkvara hankes osalemine

Toimetaja: KATRIN URBALA-VARUSK
20.02.15

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XIV istung 21. augustil kell 15.00 Maidla mõisa aidas.

 

PÄEVAKORD

1. Lüganuse valla arengukava aastateks 2014-2024 ( I lugemine)

2. Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2018 (I lugemine)

3. Lüganuse valla 2014. aasta I lisaeelarve

määruse lisa seletuskiri

4. Nõusoleku andmine audiitori leidmiseks

5.Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks

6. Vabaühenduste toetamise kord ( II lugemine)

7. Jäätmehoolduseeskiri ( III lugemine)

8. Jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, jäätmepiirkonna, vedamissageduse ja - aja ning jäätmeveo teenustasu määramise korra kehtestamine ( III lugemine)

9. Õpilaste sõidusoodustuste andmise kord

10. Lüganuse valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

11. Informatsioon

Toimetaja: KATRIN URBALA-VARUSK

Lüganuse Vallavolikogu I kooseisu XV istung  25.septembril 2014 kell 16.00 Lüganuse vallavalitsuse istungite saalis.

 

PÄEVAKORD

1. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

2. Lüganuse valla arengukava aastateks 2014-2024 vastuvõtmine ( II lugemine)

3. Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2015 - 2018 vastuvõtmine (II lugemine)

4. Koolilõuna kulude katmiseks määratud eraldise kasutamise kord

5. Lüganuse Huvikeskuse asutamine

6. Koostöölepingu muutmine

7. Volikogu keskkonnakomisjoni moodustamine

8. Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks

9. Aidu sulgemisprojekti läbivaatamine

10. Aidu tuulikupargi lepingu ja hoonestusõiguse seadmine

11. Lüganuse Vallavolikogu 26.06.2014 määruse nr 30 " Huvihariduse toetamise kord" muutmine

12. Vallavalitsuse informatsioon

12.1 Ülevaade Püssi soojamajanduse eksperthinnangust

12.2 Aa hooldekodu võõrandamise hetkeseisust

12.3 Uus-Kiviõli kaevanduse detailplaneeringu avalikustamise tulemustest

12.4 Mitmesugused küsimused

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XVI istung 30.oktoobril kell 16.00 Lüganuse vallavalitsuse itungite saalis

 

PÄEVAKORD

1. Lüganuse valla kalmistu kasutamise eeskiri

2. Erra ohtlike jäätmete kogumispunkti jäätmete üleandmise kord

3. Nõusoleku andmine Lüganuse valla Lüganuse aleviku, Purtse ja Varja külade ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas vee erikasutuseks

4. Veeseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

5. Lüganuse valla terviseprofiili kinnitamine

6. Ettevõtliku kooli haridusprogrammis osalemine

7. Lüganuse vallas Varja külas Vainu maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine

8. Uus-Kiviõli kaevanduse detailplaneeringu kehtestamine

9. Hoonestusõiguse seadmine Aidu tuulepargi alal

10. Lüganuse Vallavolikogu 12.12.2013 otsuse nr 12 "Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine" muutmine.

11. Keskkonnakomisjoni moodustamine

12. Informatsioonilised küsimused

12.1 2014 aasta valla eelarve 9 kuu täitmine

12.2 Kergliiklusteede projektis osalemine

12.3 MTÜ Maidla Mõisa Arendus taotlus

12.4 KOV võimekuse indeksist

12.5 Maidla Varahalduse OÜ edasisest tegevusest

12.6 Püssi soojamajandusest

12.7 Aa hooldekodu võõrandamisest

20.02.15

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XVII istung 27.novembril kell 16.00 vallamaja saalis

 

PÄEVAKORD

1. Lüganuse Valla 2014 aasta II lisaeelarve vastuvõtmine  lisa

2. MTÜ-s Mõisakoolide Ühendus osalemine

3. Lüganuse valla terviseprofiil ( II lugemine)

4. Lüganuse valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

5. Hirmuse mõisa DP vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

6. Audiitori määramine 2014-2016 majandusaasta aruannete auditeerimiseks

7. Informatsioonilised küsimused

7.1 Lüganuse Keskkooli õpilaste pöördumine

7.2 Haridusvõrgu korrastamine

7.3 Linnade Liidu ettepanek ühinemiseks

7.4 Veemajandus endise Maidla valla territooriumil

7.5 MTÜ-de taotlused

7.6 Mitmesugused küsimused

20.02.15

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XVIII istung  17.detsembril kell 16.00 Lüganuse Vallavalitsuse saalis

 

PÄEVAKORD

1. Lüganuse valla 2014. a III lisaeelarve vastuvõtmine 

2. Lüganuse valla 2015. a eelarve ( I lugemine)

3. Kaasava eelarve rakendamine

4. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuste määramisel

5. Lüganuse valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärade ja suuruse kinnitamine 2015. aastaks

6. Hooldajatoetuse määra kehtestamine 2015 aastaks

7. Lüganuse valla terviseprofiil ( III lugemine)

8. Eesti Maaomavalitsuste Liidust väljaastumine

9. Eesti Linnade Liidu liikmeks astumine

10. Lüganuse Puhkemaja võõrandamine

11. Koolilõuna toetuse kasutamise kord

12. Maidla Vallavolikogu otsuse kehtetuks tunnistamine

13. Aasta tegija aunimetuse omistamine

14. Lüganuse valla ja SA Aidu Veespordikeskus vahel sõlmitava koostöölepingu heakskiitmine

15. Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks

16. Vallavalitsuse informatsioon

16.1 Ülevaade "Ehitised korda" kampaania vahendite kasutamisest

16.2 Lüganuse valla haridusvõrgu analüüsi korraldamine

16.3 Raamatukogude ümberkorraldamisest

16.4 Mitmesugused küsimused

Toimetaja: KATRIN URBALA-VARUSK

Lüganuse Vallavolikogu I koosseisu XIX istung  30.detsembril kell 17.00 Lüganuse Vallavalitsuse istungite saalis

PÄVAKORD
 

1. Lüganuse Valla ja SA Aidu Veespordikeskus vahel sõlmitava koostöölepingu heakskiitmine