HOOLEKOGU KOOSSEIS 2017/2018 ÕPPEAASTAL

sõimerühma esindaja                Enel Kärbo

 3-4. a rühma esindaja               Kadri Arras

 4-5. a rühma esindaja               Nadežda Amor

 5-7. a rühma esindaja               Jevgeni Sarri

õpetajate esindaja                      Janne Mõru

Lüganuse valla esindaja             Luule Luuk

 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja  Püssi linna esindaja.


Tulenevalt  Koolieelse lasteasutuse seadusest

Hoolekogu

1. kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2. annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

3. teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4. osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

6. otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt  ja Püssi  linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.