Hajaasustuse programmi 2017. aasta rahastatud taotlused 

 

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avamine

Ida-Viru Maavalitsus teatab, et 08.04.2017 avatakse hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Sonda, Vaivara, Mäetaguse, Avinurme, Lohusuu, Lüganuse, Iisaku, Toila ja Jõhvi.
 
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
 
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejatele, toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduseministri 28.03.2017 käskkirjas nr 052 "Hajaasustuse programmi 2017. a programmidokument", mis on kättesaadav EAS-i  http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm  ja Ida-Viru maavalitsuse  http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm veebilehel. Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid. Hajaasustuse programmi kontaktisikud valdades on avaldatud Ida-Viru Maavalitsuse veebilehel.
 
 
 
 
 
 

Kanalisatsioonisüsteemi valdkonna projektitegevuste kirjeldus    

Juurdepääsuteede valdkonna projektitegevuste kirjeldus                                                                           

Autonoomsete elektrisüsteemide projektitegevuste kirjaldus

 

Hindamiskomisjon, Lüganuse Vallavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmad, Lüganuse Vallavalitsuse toetatavate valdkondade prioriteetsuse järjekord


Lisainfo: Krisli Kaldaru, 332 5872, 53092276 krisli.kaldaru@lyganuse.ee

 

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru avamine

Ida-Viru Maavalitsus teatab, et alates 08.04.2016 avatakse hajaasustuse programmi 2016. a  taotlusvoor järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Kohtla, Illuka, Sonda, Vaivara, Mäetaguse, Avinurme, Lohusuu, Lüganuse, Iisaku, Toila ja Jõhvi. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele kuni  09.06.2016.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjas nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument", mis on kättesaadav
EAS-i http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/ ja Ida-Viru Maavalitsuse (http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm) veebilehel.  Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Lisainfo: Lüganuse Vallavalitsus: Krisli Kaldaru 3325872,  krisli.kaldaru@lyganuse.ee
                Ida-Viru Maavalitsus : Galina Paaps 3321228, galina.paaps@ida-viru.maavalitsus.ee
                                                      Tiit Toos 3321263, tiit.toos@ida-viru.maavalitsus.ee


 

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Hajaasustuse PD 2016

Taotlusvorm

Lisainfo veesüsteemi valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo kanalisatsioonisüsteemi valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide tegevuste kohta

Projekti eelarve

Garantiikiri HA Lüganuse Vallavalitsus

Programmi toetuse arvutamise abimees

Hindamiskomisjon

Vastavalt programmidokumendi punktile 16.2 avalikustab Lüganuse Vallavalitsus hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks moodustatud 5- liikmelise hindamiskomisjoni koosseisu:

  1. Viktor Rauam
  2. Eve Kasela
  3. Sven Andrejev
  4. Ants Kangro
  5. Tõnis Tamm

Hindamiskomisjoni esimees Krisli Kaldaru

Lüganuse Vallavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmad:

1) lastega pered

2) pered, kus elavad puudega isikud
3) vanaduspensionäride pered                                                                  

Lüganuse Vallavalitsuse toetatavate valdkondade prioriteetsuse järjekord:

  1. veesüsteemid
  2. kanalisatsioonisüsteemid
  3. juurdepääsuteed
  4. autonoomsed elektrisüsteemid

Lisainfo: Krisli Kaldaru, 332 5872, 53092276 krisli.kaldaru@lyganuse.ee

Hajaasustuse programmi 2016 raames rahuldati järgmised taotlused.

 


 

13.05.16

Lüganuse Vallavalitsus annab teada, et  alates 23.03.2015 on avatud hajaasustuse programmi 2015. a taotlusvoor Lüganuse vallas.

Programmis osaleda soovivad isikud saavad programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavaid taotlusi esitada Lüganuse Vallavalitsusele kuni  25.05.2015. a.


Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud siseministri 20.02.2015 käskkirjas nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument", mis on kättesaadav EAS-i  (http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale) ja Ida-Viru Maavalitsuse (http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm) veebilehel. Nimetatud veebilehel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

 

 2015.aasta hajaasustuse programmi taotluste läbi vaatamiseks ja hindamiseks vallas on moodustatud kuueliikmeline komisjon järgmises koosseisus:
komisjoni esimees Krisli Kaldaru
komisjoniliikmed Viktor Rauam, Inno Naur, Enno Vinni, Enno Mägar, Indrek Innos.

Hajaasustuse programmist 2015. a toetatavate valdkondade prioriteetsus Lüganuse vallas on järgmine:        
I veesüsteemid
II kanalisatsioonisüsteemid
III juurdepääsuteed
IV autonoomsed elektrisüsteemid

Eelistatud sihtrühmad on:

1) lastega pered
2) pered kus elavad kuni 35-aastased puudega isikud
3) vanaduspensionäride pered

Lisainfo:
Lüganuse vallavalitsus: keskkonnaspetsialist Krisli Kaldaru,  tel 332 5872, 5309 2276

 

2015 aastal rahuldatud taotlused

nr.

Taotleja ja kaastaotleja(te) nimi

Projekti nimi

Taotletav summa (RIIK+KOV)

Oma-ja kaasfinantseering kokku

Projekti maht KOKKU

OF %

elluviimise kavandatud lõppkuupäev

28

28

 

101 853

51 825

153 678

33,72%

 

1

Riho Vilumets

kanalisatsioonisüsteem

1 712

855,9

2 568

33,33%

nov.15

2

Ivan Tšõgankov

veesüsteemid

4662,9

2331,1

6 994

33,33%

juuli.16

3

Igor Vilinski

Männi kinnistu, Mustmätta küla, Lüganuse vald- biopuhasti paigaldus

6500

3814

10 314

36,98%

aug.15

4

Raivo Bürkland

Veskiaia, Purtse küla Lüganuse vald vee ja kanalisatsiooni rajamine

3848,19

1923,81

5 772

33,33%

jaan.16

5

Tanel Liblik

Lüganuse valla, Matka küla, Roosi talu reovee käitlemise ja kanalisatsioonisüsteemi seadmete soetamine

2807,34

1403,46

4 211

33,33%

dets.15

6

Märt Trummar; Tõnis Tamm; Anneli Seli

Märdi, Liimala küla, Lüganuse vald: puurkaevu rajamine, kaevumaja ehitamine ja veetorustiku paigaldus

17 687,55

8842,45

26 530

33,33%

 

7

Elly Eero

Välja kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

1519,74

759,76

2 280

33,33%

dets.15

8

Tarmo Lippasaar

Oruveski kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2192,59

1096,13

3 289

33,33%

dets.15

9

Madis Tombak

Madise maaüksuse kanalisatsiooni renoveerimine (kogumiskaevu välja vahetus septiku vastu)

3068,15

1533,85

4 602

33,33%

dets.15

11

Eimar Aidma

Lüganuse valla Aa küla Matsi kinnistu salvkaevu puhastamine ja filterelementide paigaldamine

800,04

399,96

1 200

33,33%

sept.15

12

Silva Pojo (Toivo Taremaa)

Suurekivi talu reovee käitlussüsteemi kaasajastamine

2000,1

999,9

3 000

33,33%

jaan.16

13

Lembit Maamets

Ida-virumaa Lüganuse vald Koolma küla paikneva Metsavahi talu autonoomse päikeseenergial põhineva elektritootmissüsteemi rajamine

6500

3 590,80 €

10 091

35,58%

okt.15

14

Gunnar Reigo

Uue salvkaevu rajamine: Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Purtse küla, Kastani talu

2282,11

1140,89

3 423

33,33%

nov.15

15

Maie Iila

Aravete Aa küla Lüganuse vald puurkaevu rajamine

3320,17

1659,83

4 980

33,33%

okt.16

16

Martti Larens

Larensi, Liimala küla puurkaevu rajamine ja väliste veetrasside rajamine

5626,95

2813,05

8 440

33,33%

okt.16

17

Alasi Rein

Alasi talu veesüsteemi rajamine

1936,1

967,9

2 904

33,33%

dets.15

18

Alasi Rein

Alasi talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

1540,08

769,92

2 310

33,33%

dets.15

19

Koidu Kalamäe;

Teeääre kinnistu veesüsteemi rajamine

1119,66

559,74

1 679

33,33%

dets.15

20

Koid Kalamäe;

Teeääre kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

1780,09

889,91

2 670

33,33%

dets.15

21

Urmas Seppik

Õunapuu talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

1810,82

905,27

2 716

33,33%

okt.15

22

Arvi Virve

Kiviõli tee 20 biopuhasti paigaldus

3933,53

1966,47

5 900

33,33%

okt.15

23

Asta Oro

uue kanalisatsioonisüsteemi väljaehitus koos septiku ühendamisega

1780,09

889,91

2 670

33,33%

okt.16

24

Helmi Kuusmik

Männiku kinnistu veesüsteemi rajamine

796,68

398,28

1 195

33,33%

dets.15

25

Janno Otti

Soonurme külas Mäe kinnistu juurdepääsutee rajamine

6195,51

3097,29

9 293

33,33%

okt.16

26

Ahto Täpsi

Lüganuse valla Piilse küla Linnutee talu kanalisatsioonile biopuhasti paigaldamine

3933,53

1966,47

5 900

33,33%

sept.16

27

Aivo Hobolainen

Paplite talu reoveepuhasti paigaldamine

3933,53

1966,47

5 900

33,33%

mai.16

28

Andres Lipp; Marko Lipp

Aru talu, Aruküla küla, Lüganuse vald: vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja rajamine

4632,23

2315,77

6 948

33,33%

 

29

Andres Amor

Piilse küla , Kase talu elamule reoveepuhasti paigaldamine

3933,53

1966,47

5 900

33,33%

dets.15

 

Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine 2014